אפוטרופסות

 

מינוי אפוטרופוס

 
אפוטרופסות פירושה אחריות. בד"כ משמש המושג לתיאור האחריות של אדם על ילדיו הקטינים או אחריות של אדם על אדם אחר שאינו מסוגל לדאוג לעצמו
 

מתי ממנים אפוטרופוס?

 
ניתן למנות אפוטרופוס על אדם אחר כאשר אותו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו. אם העדר המסוגלות נוגע לעניינים גופניים / רפואיים הרי שניתן למנות אפוטרופוס לגוף. אם חוסר המסוגלות נוגע לעניינים כספיים / רכושיים הרי שניתן למנות אפוטרופוס לרכוש. במידה ומדובר בחוסר מסוגלות כוללת לכלל ענייניו של אותו אדם, הרי שניתן למנות אפוטרופוס לכל.
 

כיצד ממנים אפוטרופוס?

 
בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה. הבקשה צריכה להיות נתמכת בחוות דעת רפואית אודות חוסר היכולת של האדם הנדון לדאוג לענייניו ולפרט לאלו עניינים אינו מסוגל לדאוג. כמו כן נדרשת עמדת שירותי הרווחה המוגשת בד"כ באמצעות תסקיר. המדינה הנה צד לבקשה ועמדתה מוגשת באמצעות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

על הבקשה לפרט את מי מבקשים למנות כאפוטרופוס ואת יכולתו למלא את תפקידו.
 

מהן סמכויותיו וחובותיו של האפוטרופוס?

 
האפוטרופוס ממלא את מקומו של האדם שעליו מונה וזאת בתחום המינוי. לדוגמא, אפוטרופוס לגוף מוסמך להסכים או להתנגד לפעולות רפואיות במקום האדם שבו יבוצעו או לא יבוצעו פעולות אלו. אפוטרופוס לרכוש מוסמך לפעול ברכושו של האדם וזאת במקומו.

על האפוטרופוס לפעול במסגרת צו המינוי שניתן לו ולעשות את פעולותיו לטובת האדם שעליו מונה תוך התייעצות עמו ככל שהדבר ניתן. מוטלות על האפוטרופוס חובות ביורוקרטיות שונות ובהן הגשת דיווחים שונים לאפוטרופוס הכללי.
 

ביטול מינוי אפוטרופוס

 
במידה וחלף הצורך במינוי אפוטרופוס או במידה וקיימת סיבה להחלפת אפוטרופוס באחר, ניתן להגיש בקשה בעניין זה לבית המשפט אשר נתן את צו המינוי.
 

חלופות למינוי אפוטרופוס

 
במסגרת תיקון משמעותי לחוק שנערך בשנת 2016 שינה המחוקק הישראלי את המדיניות ביחס למינוי אפוטרופוס, קבע הוראות המצמצמות את המינוי את סמכות האפוטרופוס וקבע מספר חלופות למינוי אפוטרופוס. בכלל זה יש לציין אפשרות למינוי אדם שיסייע בקבלת החלטות והתנהלות יומיומית (תומך בקבלת החלטות) במקום מינוי אפוטרופוס וכן אפשרות למתן הוראות מקדימות במסגרתן מגדיר אדם מי יתמנה כאפוטרופוס עליו ומה תהיינה סמכויותיו.

כמו כן נקבע מסלול חליפי למינוי אפוטרופוס וזאת באמצעות מתן "יפוי כח מתמשך"
 

ייפוי כוח מתמשך

 
במהלך שנת 2016 נערך תיקון משמעותי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות במסגרתו נקבעה האפשרות של אדם לתת הוראות בדבר טיפול בו ובענייניו כאשר הוא לא יהיה מסוגל לעשות זאת.

המסמך המאפשר זאת נקרא "ייפוי כוח מתמשך" והוא מהווה למעשה מסלול חלופי למינוי עתידי של אפוטרופוס לאותו אדם.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך מעניק האדם יכולת למיופה הכוח סמכויות ויכולת לטפל בו ובענייניו כאשר הוא לא יהיה מסוגל לעשות כן. מדובר במסלול גמיש ופחות ביורוקרטי לעומת אפוטרופסות והוא מעביר חלק מכוח הבקרה למשפחה / החוג החברתי של האדם הממנה.
 

כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך?

 
את המסמך עורכים באמצעות עו"ד שהוסמך לכך בהשתלמות מקצועית מיוחדת של משרד המשפטים. במסגרת עריכת המסמך יפרט עוה"ד את האפשרויות השונות העומדות בפני האדם המעוניין לתת הוראות עתידיות לטיפול בו ובענייניו. עוה"ד יבדוק כי מיופה הכוח עומד בתנאים שנקבעו בחוק וכן יציע אפשרות למינוי מפקח אשר יבקר את פעולותיו של מיופה הכוח.

לצפיה בתעודת ההסמכה של עו"ד איתן ליפסקר לעריכת ייפוי כח מתמשך לחצו כאן.

את ייפוי הכוח המתמשך מפקידים בידי האפוטרופוס הכללי אשר ידווח על קיומו במקרה בו יתבקש למנות אפוטרופוס לאדם שחתם על ייפוי הכוח המתמשך.
 

מה נכלל בייפוי הכוח המתמשך?

 
במסגרת ייפוי הכוח המתמשך יכול הממנה לקבוע הוראות אשר על פיהן יפעל מיופה הכוח. בכלל זה יכול הממנה לקבוע אלו פעולות כספיות ורכושיות יהיה רשאי מיופה הכוח לבצע ללא צורך בקבלת הסמכה נפרדת, פעולות שמיופה הכוח יבצע רק בתנאים מסוימים וכן פעולות שתדרושנה אישור בית המשפט.
 

האם ניתן לשנות / לבטל ייפוי כוח מתמשך?

 
הממנה יכול לשנות ולבטל את הוראות ייפוי הכוח המתמשך באותו האופן בו ערך את ייפוי הכוח. יחד עם זאת קיימת לממנה זכות להגביל את זכותו העתידית לשנות ולבטל את ייפוי הכוח המתמשך והגבלה זו תחייב אותו.
 

מתי נכנס המינוי לתוקפו?

 
מיופה הכח מודיע יכול להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסת המינוי לתוקף וזאת על בסיס חוו"ד רפואית.

אפשרות נוספת הנה במקרה בו מוגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם שערך ייפוי כח מתמשך והפקיד אותו בידי האפוטרופוס הכללי. במקרה זה תוגש לבית המשפט הודעה כי נערך ייפוי כוח מתמשך ובמידה ואין עילה לביטולו הרי שהוא ייכנס לתוקף בהתאם להוראות בית המשפט.
 

ייפוי כוח רפואי

 
ייפוי כוח רפואי עשוי להוות תחליף למינוי אפוטרופוס לגוף. במסגרת ייפוי הכוח רשאי עורך ייפוי הכוח לתת הוראות בדבר טיפול / אי טיפול בו.

ייפוי הכוח יכול להתייחס לפעולות וטיפולים שוטפים כולל הוראות לבצע / להימנע מביצוע טיפולים רפואיים.

ייפוי הכוח אינו יכול להורות על המתה.

למרות עריכת ייפוי הכוח, ניתן לפנות לבית המשפט במקרה בו נותן ייפוי הכוח מתנגד בזמן אמת לביצוע ההוראות שנתן.
את ייפוי הכוח הרפואי מפקידים במרכז למתן הוראות מקדימות. על הרופא המטפל מוטלת חובה לבדוק במרכז זה האם הופקד בו מסמך ייפוי כוח רפואי.